Uw apotheker(s):

Dhr. E.F. Evers, Dhr. C. Brouwer en Dhr R.W. Loman

Tel: 020 497 57 77

aporing@ezorg.nl

Privacyverklaring

 

Algemeen
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht zorgorganisaties om betrokkenen te informeren over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Op grond van deze wet hebben wij bepaalde plichten en hebt u bepaalde rechten. Naast de AVG gelden er specifieke regels met betrekking tot de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. In deze privacyverklaring wordt daarom beschreven hoe wij omgaan met de rechten van betrokkenen, hoe wij uw persoonsgegevens hebben beveiligd, wat wij met uw persoonsgegevens doen en op welke gronden wij dit doen.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen persoonsgegevens als bedoeld in dit privacy statement en kunnen hieraan daarom geen rechten ontlenen. Wanneer in dit privacy statement het woord “persoon” of “personen” staat, wordt of worden daarmee dus uitsluitend een natuurlijk persoon of natuurlijke personen bedoeld.

Apotheek
In de apotheek kunnen diverse persoonsgegevens van u worden verwerkt. Zo leggen wij uw contactgegevens, farmaceutische en medische gegevens vast. Dit is noodzakelijk om goede farmaceutische zorg te kunnen verlenen en nodig voor de bijbehorende administratie. Voor u en onze veiligheid worden camerabeelden van de wachtruimte vastgelegd.

Het verwerken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor het verlenen van farmaceutische zorg. Indien u gebruik wilt maken van uw recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens kunnen wij geen farmaceutische zorg leveren.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

 • Patiënten;
 • Ex-)patiënten;
 • Gebruikers van het inschrijf-/wijzigingsformulier op de website;
 • Gebruikers van de herhaalservice op de website;
 • Personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met Apotheek de

Ringvaart en overige personen van wie Apotheek de Ringvaart de persoonsgegevens verwerkt;

 • Bezoekers van onze website

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de persoonsgegevens die (in)direct aan ons zijn verstrekt. Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. U kunt daarbij denken aan onder andere uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook uw IP-adres. Daarnaast kunnen wij bijzondere persoonsgegevens verwerken, namelijk gegevens betreffende uw gezondheid. Wij mogen deze bijzondere persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting verwerken.

De plichten van de apotheek
De apotheek is op grond van de AVG  de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de apotheek als volgt:

 • Uw persoonsgegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit kan gebeuren door een medewerker, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen onze apotheek hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wij passen beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 -een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg- toe. Wanneer het -ondanks onze maatregelen- mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw (persoons)gegevens dan meldt de apotheek dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens als zij daartoe op grond van de AVG verplicht is.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Indien uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verzameld, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.  Voor medische gegevens is de bewaartermijn in beginsel 15 jaar vanaf de laatste verstrekking.
 • Wij kunnen een derde (“de verwerker”) de opdracht geven uw persoonsgegevens te verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen de apotheek en de verwerker is in dat geval verplicht. Wij zullen ervoor zorg dragen dat deze verwerkersovereenkomst wordt gesloten en aan de wettelijke vereisten voldoet.

Waarom mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?
Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken op grond van één of meerdere van de volgende redenen:

 • U hebt ons toestemming gegeven voor de verwerking;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de (geneeskundige behandelings)overeenkomst die u met ons hebt gesloten;
 • Wij hebben een wettelijk verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken;

Waarvoor mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken?
Uw persoonsgegevens kunnen voor onder andere de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Het bijhouden van een klantenbestand;
 • Het uitvoeren van de (geneeskundige behandelings)overeenkomst;
 • Het leveren van farmaceutische zorg;
 • Het uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners;
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • Het opnemen en onderhouden van contact;
 • Het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening en farmaceutische zorg


Welke rechten hebt u?

Recht op inzage
U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om de informatie in deze privacyverklaring te ontvangen. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij u een kopie van uw persoonsgegevens geven. Als u om overige kopieën vraagt, kunnen wij een redelijke vergoeding, op basis van de administratieve kosten, bij u in rekening brengen.

Recht op rectificatie
U kunt ons verzoeken onverwijld uw onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Door het toezenden van bijvoorbeeld een aanvullende verklaring kunt u uw onvolledige persoonsgegevens volledig maken. De doeleinden, zoals opgenomen in deze privacyverklaring, worden hierbij weer in acht worden genomen.

Recht op verwijdering
U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen. Daarnaast zijn wij verplicht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te verwijderen onder andere in het geval dat u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking ervan of als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht op beperking
U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen worden verwerkt. U hebt dit recht als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u beperking van het gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan, als u uw persoonsgegevens nodig hebt in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en de verwerkingsverantwoordelijke deze persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking. Als u een beperking van de verwerking hebt verkregen, mogen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken. Uw persoonsgegevens mogen dan slechts nog worden opgeslagen. Indien u een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt verkregen, wordt u door ons op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Recht op het overdragen van gegevens
U hebt het recht dat u uw persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ontvangt, zodat u deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt geven. Als het technisch mogelijk is, hebt u ook het recht dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van ons aan de andere verwerkingsverantwoordelijke worden verstuurd.

Recht op het maken van bezwaar
U hebt te allen tijden het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u bezwaar hebt gemaakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraging van uw persoonsgegevens indienen of wilt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u zich tot onze Functionaris voor de Gegevensbescherming richten via e-mailadres: fgzwanenburg@ezorg.nl.

Indien uw persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of indien de verwerking ervan is beperkt, stellen wij de ontvangers van uw persoonsgegevens hiervan op de hoogte.

Intrekking toestemming
U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming vóór uw intrekking.

Uw toestemming kunt u intrekken door uw mededeling hiervan per e-mail te sturen aan onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via e-mailadres: fgzwanenburg@ezorg.nl.

Uitwisseling gegevens
Uw persoonsgegevens kunnen binnen onze apotheek worden gedeeld. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden, maar alleen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of vanwege een van de andere verwerkingsdoeleinden. Wij nemen daarbij altijd onze (afgeleide) geheimhoudingsplicht in acht.

Onze apotheek wisselt via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met andere apotheken, mits u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Ook kunnen er medicatiegegevens worden gedeeld met uw huisarts en ziekenhuizen. Daarbij gaat het om de medicatiegegevens, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als apotheek bij aan medicatieveiligheid.

Wij bestellen in sommige gevallen medicatierollen en/of kant-en-klaar verpakte medicatie bij een andere apotheek op basis van een samenwerkingsovereenkomst.

Daarnaast hebben wij contracten met uw zorgverzekeraar gesloten op basis waarvan wij onder meer uw declaraties doorsturen.

Tot slot hebben wij ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging.

Vraag of klacht?
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij persoonsgegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Mocht u er met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming niet uitkomen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. U kunt op elk moment op onze website de op dat moment geldende privacyverklaring raadplegen. Wij adviseren u dat regelmatig te doen.

Meer informatie
Meer informatie kunt u ook lezen in onze publieksfolder ‘Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy’.

Contactgegevens verwerkinsgverantwoordelijke:
Apotheek de Ringvaart B.V.
Dennenlaan 131
1161 CN  Zwanenburg
Tel: 020 – 497 57 77

Functionaris voor de Gegevensbescherming:
Martine Zwetsloot
fgzwanenburg@ezorg.nl